ബിടെക് / ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ പഠിച്ചവർക്ക് അവസരം

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖാന്തരം സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടക്കുന്നു സ്ഥാപനം :Design next തസ്തിക : Associate യോഗ്യത :ബിടെക് / ഡിപ്ലോമ

Read more

ഹൗസ് കീപ്പിങ് സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്.

EC Kottayam JOB ALERT ➡️തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പ്രമുഖ കമ്പനിയിലേക്കു അൻപതോളം ഹൗസ് കീപ്പിങ് സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ➡️കേരളത്തിലെ ഏതു ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്, പ്രായപരിധി 40 വയസ്സിൽ

Read more

വനിതകൾക്ക് അവസരം

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ, വനിതാശിശു വികസന വകുപ്പിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന “സഖി – വൺസ്റ്റോപ്പ് സെന്ററിലേയ്ക്ക് താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിൽ ഒരു വർഷത്തെ കരാർ നിയമനത്തിനായി നിർദ്ദിഷ യോഗ്യതയുള്ള

Read more

എൻ.എസ്. സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ ഒഴിവുകൾ

കൊല്ലം ജില്ലാ സഹകരണ ആശുപത്രി സൈസൈറ്റിയുടെ ഒരു യൂണിറ്റായ എൻ.എസ്. സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ ഒഴിവ് വാക്ക് – ഇൻ – ഇന്റർവ്യൂ 2021 സെപ്തംബർ 7 ചൊവ്വാഴ്ച

Read more