സൗജന്യ പ്ലേസ്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ്- 453 ഒഴിവ്

കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സംയുക്ത സംരംഭമായ മോഡൽ കരിയർ സെന്റർ 2022 മേയ് 27ന് രാവിലെ

Read more

സൗജന്യ പ്ലേസ്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ് 24ന് തിരുവനന്തപുരത്ത്

തിരുവനന്തപുരത്തെ കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി എംപ്‌ളോയ്‌മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആന്റ് ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സംയുക്ത സംരംഭമായ മോഡൽ കരിയർ സെന്റർ ഫെബ്രുവരി 24ന് രാവിലെ

Read more

പട്ടികജാതി/ വർഗക്കാർക്ക് സൗജന്യ പ്ലേസ്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ്

കേന്ദ്ര തൊഴിൽ ഉദ്യോഗ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് തൈക്കാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദേശീയ തൊഴിൽ സേവന കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനവുമായി സഹകരിച്ച് പട്ടികജാതി/ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട

Read more

പട്ടികജാതി/വർഗക്കാർക്ക് സൗജന്യ തൊഴിൽ പരിശീലനവും റിക്രൂട്ട്‌മെന്റും

കേന്ദ്ര തൊഴിൽ ഉദ്യോഗ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് തൈക്കാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദേശീയ തൊഴിൽ സേവന കേന്ദ്രം പ്രമുഖ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയായ ടാറ്റാ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസുമായി (ടി.സി.എസ്)

Read more

85 ഒഴിവിലേക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ് 2022 ജനുവരി മൂന്നിന്

കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോയിലെ മോഡൽ കരിയർ സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2022 ജനുവരി മൂന്നിനു രാവിലെ 10.30 മുതൽ സൗജന്യ പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ്

Read more

കായംകുളം കരിയർ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് സെന്റർ വഴി പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ്

കായംകുളം കരിയർ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് സെന്ററിന്റെയും ട്രിനിറ്റി സ്കിൽവർക്സിന്റേയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ കമ്പനികളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തുന്നു: വിശദ വിവരങ്ങൾ പോസ്റ്റർ/ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്ക് തുടങ്ങിയവയിലൂടെ മനസിലാക്കേണ്ടതാണ്. (1)കൊച്ചി

Read more