ഒമാനിൽ അധ്യാപക നിയമനം- Gulf Jobs

0
1144

ഒഡെപെക് മുഖേന ഒമാനിലെ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് 4-5 വർഷം പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള PGT ENGLISH അധ്യാപകരെയും 2-3 വർഷം പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള PGT (ICT) അധ്യാപകരുടെയും നിയമനം നടത്തുന്നു. CBSE/ICSE സ്കൂളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള വനിതകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകർ വിശദമായ ബയോഡേറ്റ glp@odepc.in ലേക്ക് നവംബർ 30നകം അയയ്ക്കണം. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: www.odepc.kerala.gov.in.

Job Description

Experienced English and ICT teachers required for famous Indian School in Sultanate of Oman.

English Teachers
Qualification: Post Graduation and B.Ed in English

Experience: At least 3 years experience in teaching in CBSE/ICSE schools

Salary: OMR 500-550

ICT Teachers
Qualification: Post Graduation and Computer Science or Information Technology

Experience: At least 3 years experience in teaching in CBSE/ICSE schools

Salary: OMR 400-450

Free visa, air ticket, medical insurance, etc. as per Oman labour rules.

Service charges applicable

Interested candidates may send CV to glp@odepc.in on or before 30th November 2022

Leave a Reply