പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പ്രധാനതൊഴിലവസര സേവന വാർത്തകൾ

0
490

തൊഴിലവസര സേവന വാർത്തകൾ (2021 സെപ്റ്റംബർ 25- 2021 ഒക്ടോബർ 08)

പാലക്കാട്‌ ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് അവതരണം

ജോലിയും സേവനങ്ങളും ആവശ്യമുള്ളവർക്കായി ദയവായി ഷെയർ ചെയ്യുക…

Leave a Reply