ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ സെയ്‌ലർ ഒഴിവ് : – 2500 ഒഴിവുകൾ

ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ സെയ്‌ലേഴ്‌സ് ഫോർ ആർട്ടിഫൈസർ അപ്രന്റിസ് (AA), സെയ്‌ലേഴ്‌സ് ഫോർ സീനിയർ സെക്കൻഡറി റിക്രൂട്സ് (SSR) ഓഗസ്റ്റ് 2022 ബാച്ചുകളിലേക്ക് ഉടൻ വിജ്ഞാപനമാകും. അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർക്കാണ്

Read more