റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകള്‍

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിലായി 950 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. പ്രിലിമിനറി, മെയിൻ പരീക്ഷകൾ തുടർന്ന് ഭാഷ പരിജ്ഞാന

Read more

ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി സയൻസ്‌ ആൻഡ്‌ ടെക്‌നോളജിയിൽ അസിസ്‌റ്റന്റ്‌ ഒഴിവ്

തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി സയൻസ്‌ ആൻഡ്‌ ടെക്‌നോളജിയിൽ ( സി.എസ്‌.ഐ.ആർ) വിവിധ തസ്‌തികകളിലായി എട്ട്‌ ഒഴിവ്‌. സ്ഥിരനിയമനമാണ്‌. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം. ജൂനിയർ സെക്രട്ടറിയറ്റ്‌ അസിസ്‌റ്റന്റ്‌ 3(ജനറൽ 2, ഒപിസി

Read more