മലബാർ ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്സ്
നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ.

0
1968

ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡ് ആയ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ലേക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ.

ജോലി ഒഴിവുകൾ വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.

  1. Assistant Manager
  2. Showroom Sales Executive Gold and Diamonds
  3. Guest Relationship Executive
  4. Business Development Executive
  5. Housekeeping Assistant
  6. Smith cum QC
  7. Cook, Cook helper

Interview: Naland Hotel, Palakkad Road, Ottapalam

Date : 25 April 2022, 10.00 am to 2.00 pm

Candidates should register in www.malabargroup.com/careers before appearing for Interview

For more details contact:
Human Resources, Malabar Gold & Diamonds, Opp. Grand Hotel. MG Road, Ernakulam. Ph: 04842946916, 04842945916

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here