ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി (SCTIMST- Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology), വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

 • കുക്ക്,
 • ടെക്നീഷ്യൻ (ഇലക്ട്രിക്കൽ),
 • UD ക്ലർക്ക്,
 • ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ),
 • ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് (സിവിൽ),
 • ലാബ്-കം-ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ്,
 • മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ്,
 • ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് (ഐഎസ് ആൻഡ് ഐആർ),
 • ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് (ന്യൂറോളജി),
 • ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് (അനസ്തേഷ്യ),
 • ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ( കാർഡിയോളജി),
 • ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ) തുടങ്ങിയ തസ്തികയിലായി നിരവധി ഒഴിവുകൾ

അടിസ്ഥാനയോഗ്യത: SSLC or Plus Two/ ITI/ Degree/ Diploma/ B.Sc/ B.Tech

പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്‌. ( SC/ ST/ OBC/ PH തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ശമ്പളം: 21,700 – 1,42,400 രൂപ

അപേക്ഷ ഫീസ്: Women/ SC/ ST/ PH : ഇല്ല
മറ്റുള്ളവർ: 500 രൂപ + GST

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം 2024 ഏപ്രിൽ 15ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് click here
അപേക്ഷാ ലിങ്ക് click here
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.