വ്യവസായ, വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റിന് കീഴിൽ 1155 ഇന്റേൺ ഒഴിവുകൾ

വ്യവസായ, വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റിനുകീഴിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷനുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഇന്റേൺമാരെ നിയമിക്കുന്നു. എല്ലാ ജില്ലകളിലുമായി 1155 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്.സംസ്ഥാന സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളെ (എം.എസ്.എം.ഇ.)

Read more

C-DIT ൽ ഒഴിവുകൾ | Diploma, B.Tech യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അവസരം

C-DIT ൽ അവസരം Diploma, B.Tech യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം. താത്കാലിക നിയമനമാണ്. Applications invited for the post of System Administrator, Assistant System Administrator,

Read more

കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ മെക്കോണിൽ ബി.ടെക്കുകാർക്ക് അവസരം

റാഞ്ചിയിലെ കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ മെക്കോണിൽ 113 ഒഴിവ്. താത്കാലിക നിയമനമാണ്. എൻജിനിയർ- 80: യോഗ്യത: മെക്കാനിക്കൽ/തെർമൽ/മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ/പവർ എൻജിനിയറിങ്/ഇലക്ട്രിക്കൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആൻഡ്

Read more
error: Content is protected !!