കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിൽ ഒഴിവുകൾ – CIAL Recruitment

0
2188
സ്ത്രീകൾക്കും അവസരമുണ്ട് : 323 ഒഴിവുകൾ : യോഗ്യത : പത്താം ക്ലാസ്

Cochin International Airport Ltd (CIAL) is one of the top ten busiest airports in India and is poised for rapid growth. To meet the ambitious growth plans, applications are invited from professionally qualified candidates for the following regular posts on direct recruitment basis:

Candidates are required to apply through online mode only. Submission of Application by any other mode will not be accepted.   Submission of Application printout or hard copy is not required.

Sl.No.PostNo. of Vacancies
1General Manager – Aero (Commercial & Marketing)1
2Dy. General Manager – Civil Engg.1
3Senior Manager – Civil Engg.1
4Senior Manager – HR1
5Senior Manager – Secretarial1

Opening Date for online submission of Application : 15/03/2024
Closing Date for online submission of Application  :  27/03/2024

Qualification criteria, Pay package, general guidelines on Service conditions and Job requirements etc. for each post are available in the links shown below:

CIAL reserves the right to accept or reject any or all applications without assigning any reason thereof, at its discretion. Candidates are informed that the Recruitment is conducted directly by CIAL and no fee is charged at any stage of the hiring process. Candidates are advised to be vigilant against fake websites, emails, sms, phone calls etc. and not to fall prey to any kind of canvassing by touts/fake agencies/job racketeers. For submission of application and further updates, please refer to the official website of the company only. For official Notification and Online Application click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.