ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി കോഴ്സുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം – IHRD Course

0
1008
Course offered by IHRD

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ (ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി.) വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 2024 മാർച്ച് മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കോഴ്സുകളിലേയ്ക്ക് (Revised scheme 2024) പ്രവേശനത്തിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

  • പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ്  ഡിപ്ലോമ  ഇൻ കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് (പി.ജി.ഡി.സി.എ),
  • പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സൈബർ ഫോറൻസിക്സ് & സെക്യൂരിറ്റി (പി.ജി.ഡി.സി.എഫ്),
  • ഡാറ്റ എൻട്രി ടെക്നിക്സ് & ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ (ഡി.ഡി.റ്റി.ഒ.എ),
  • ഡിപ്ലോമ ഇൻ കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് (ഡി.സി.എ),
  • സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്  ഇൻ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് (സി.സി.എൽ.ഐ.എസ്) കോഴ്സുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചത്.

കോഴ്സുകളിൽ ചേരുന്ന എസ്.സി/ എസ്.റ്റി മറ്റ് പിന്നോക്ക വിദ്യാർഥികൾക്ക് നിയമവിധേയമായി പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. അപേക്ഷകർ www.ihrdadmissions.org എന്ന വെബ് സൈറ്റ് മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഓൺലൈനായി (SBI കളക്ട് വഴി) രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസും (Rs.150/-, SC/ST– Rs.100/- only) അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. PGDCF (Sl.No.2) കോഴ്സിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിനോടൊപ്പം 18% GST കൂടി (എസ്.സി/ എസ്.റ്റി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 118/-രൂപ, മറ്റുള്ളവർക്ക് 177/-രൂപ) അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ടും നിർദ്ദിഷ്ട അനുബന്ധങ്ങളും സഹിതം പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സെന്ററുകളിൽ ഫെബ്രുവരി 29നു വൈകിട്ട് 4 നകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ടോ www.ihrd.ac.in   എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഇത്തരം അപേക്ഷകൾ പൂരിപ്പിച്ച് നിശ്ചിത രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസും (ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് രൂപേണ) അനുബന്ധങ്ങളും സഹിതം  2024 ഫെബ്രുവരി 29നു വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കു മുൻപായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററുകളിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾ ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി. വെബ് സൈറ്റായ www.ihrd.ac.in മുഖാന്തിരം ലഭ്യമാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.