സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന മിഷൻ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്നേഹിത ജെൻഡർ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകളിൽ കൗൺസിലർ തസ്തിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒഴിവുകളിലേയ്ക്ക് യോഗ്യരായ വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1. പോസ്റ്റ് : കൗൺസിലർ
2. ഒഴിവ് : ആകെ 9 എണ്ണം. 8 (വിവിധ ജില്ലകളിൽ (അട്ടപ്പാടി സ്പെഷ്യൽ പ്രോജക്) (കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ കൗൺസിലർ ഒഴിവ് കന്നട അറിയാവുന്നവർക്കായി റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു

3. നിയമന രീതി : കരാർ നിയമനം (കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ദിവസം മുതൽ 31/03/2024 വരെ യായിരിക്കും കരാർ കാലാവധി)

4. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : എം.എസ്.സി സൈക്കോളജി, എം.എസ്.ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം

5.പ്രായപരിധി: 30/06/2023 ന് 40 വയസ്സിൽ കൂടാൻ പാടുള്ളതല്ല. (മേൽ വിവരിച്ച യോഗ്യതയും പ്രവൃത്തിപരിചയവുമുള്ള, നിലവിൽ കുടുംബിയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസില റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള വർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.)

6. പ്രവൃത്തിപരിചയം :

സർക്കാർ അർദ്ധസർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ദേശീയ അന്തർദേശീയ നില വാരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, മികച്ച സ്ഥാപന ങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൗൺസിലറായുള്ള വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം നിർബന്ധം.

7. വേതനം : 30,000 രൂപ പ്രതിമാസ വേതനം.

അപേക്ഷ ഫീസ്: 500 രൂപ

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം 2023 ആഗസ്റ്റ് 5ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് click here
അപേക്ഷാ ലിങ്ക് click here
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.