തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ മാളിലേക്കു
50-തിൽപരം ഒഴിവുകൾ

0
413

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ മാളിലേക്കു 50-തിൽപരം ഒഴിവുകൾ

1.കാഷ്യർ (Male / Female)
യോഗ്യത : +2 / Degree
പ്രായ പരിധി: 30 വയസ്സ് വരെ
ശമ്പളത്തിന് പുറമേ ഭക്ഷണവും താമസവും സൗജന്യം

2.സെയിൽസ് മാൻ (ഹോട്ട് ഫുഡ് സെക്ഷൻ)
യോഗ്യത : +2 / Above
പ്രായ പരിധി: 30 വയസ്സ് വരെ
ശമ്പളത്തിന് പുറമേ ഭക്ഷണവും താമസവും സൗജന്യം

ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിങ്ങളുടെ പേര് , പ്രായം , വിദ്യാഭ്യസ യോഗ്യത , സ്ഥലം എന്നിവ 7356754522 എന്ന നമ്പറിലേക്കു Whatsapp ചെയ്യുക.
അവസാന തീയതി : 2021 ഡിസംബർ 29 വരെ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.