ആലപ്പുഴയിലെ പ്രമുഖ CBSE സ്കൂളിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ : അഭിമുഖം ഏപ്രിൽ 8ന്

0
309

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖാന്തരം നടക്കുന്നഅഭിമുഖത്തിൽ CBSE സ്കൂളിലെ വിവിധ തസ്തികകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു. യോഗ്യരായവർ 2022 ഏപ്രിൽ 8ന് നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക

Vacancy details

Leave a Reply