സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജോലി ഒഴിവുകൾ – Private Jobs : 15 Feb 2023

0
902

MTG India’s Fastest Growing Educational Publisher based in NCR hiring OVER 100 POSITIONS PAN INDIA

SALES PROFESSIONALS
For Competition & School Books

Regional Managers (Min Exp: 7-10 yrs)
Area Sales Managers (Min Exp: 5 yrs)
Sr. Sales Exec. / Business Developers Min Exp: 3-5 yrs

Role involves extensive travelling own conveyance is a must. Salary at par with the industry. e-mail resume at: hr@mtg.in Plot No. 99, Sector 44, Gurugram, Haryana

METRO SCANS & LABORATORY Medical College, TVM-11 WANTED

STAFF NURSES (FM)
GNM/BSc with exp.

MRI TECHNICIAN BSC/DRT with 2 years exp.

Apply to Administrative Officer with Biodata and photo metroaotvpm@gmail.com

0471-2785467, 9778237151, 9037110768. (Call Between 9am to 5pm)

McDowell’s No PACKAGED DRINKING WATER Wanted Executives For a leading FMCG manufacturers and Distribution network needs sales executives for various locations across Kerala. Graduates in any discipline with Experience Preferably in the FMCG industry may apply to

Elenjikal Foods & Beverages (1) Pvt. Ltd.
(Franchisee of United Spirits Limited). 18/1348, Pallurthy P. O. Cochin – 682006 mail: elenjikalho@yahoo.com

കൊല്ലത്തെ ഒരു പ്രമുഖ കശുവണ്ടി സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്.

1. EXPORT & IMPORT DOCUMENTATION WORK
2. ACCOUNTS
3. FACTORY MANAGERS
4. QC
5. CLERK
Mail ID: bccadvertisement2021@gmail.com

Career Opportunity in Customer Service Manager

Well established US based engineering a company looking for Graduate CIVIL STRUCTURAL engineer with management experience to interact with US customers. Fluent in written and spoken English. Must be available to work shifts till Midnight in CSEZ kakkanad.

Email CV to rebar.n.steel@gmail.com

M.A.M MODEL SENIOR SECONDARY SCHOOL CHAVARCODE, PALAYAMKUNNU P.O. VARKALA, TVM Dist. WANTED

• Pre Primary Teachers
• Post Graduate Teacher in physics
• Post Graduate Teacher in Biology
• Arts and Craft
• Librarian
• Nurse
• Receptionist

Qualification as per CBSE norms.
Send Resume to: hajichmm@gmail.com

HOTEL EMERALD PALACE Kannanalloor, Kollam. WANTED

ACCOUNTANT
RESTAURANT & BAR SERVICE
HOUSE KEEPING STAFF

Interview on 17-02-2023 at Hotel Emerald Palace on 10 am-2pm
Phone: 9207559966 hotelemeraldpalace@gmail.com

screenshot 20230215 083450 mathrubhumi7353843181548056108
screenshot 20230215 083747 mathrubhumi7779304449288757167
screenshot 20230215 083711 mathrubhumi1784179499354784802
screenshot 20230215 083657 mathrubhumi3839276338235530957
screenshot 20230215 083644 mathrubhumi2696834291865351587
screenshot 20230215 083620 mathrubhumi7457901288632103100

M.T.M.M MISSION HOSPITAL, Sasthamkotta, Bharanikkavu, Hiring!

STAFF NURSES
Qualification: GNM/B.Sc. (Nursing) Experience: Emergency Medicine, Operation theatre, Medical Surgical Ward

NURSING TUTOR
B.Sc. Nursing/Post Basic. B.Sc. Nursing with KNMC Registration

SALES GIRL
Optical Store Experience

OP ASSISTANTS
Qualification: ANM

Eligible candidates are requested to submit their resume to administrative officer at the mtmmmh@gmail.com
Last Date 20 February 2023 More info: 9847240620, 9400992225

KKKARNAN PVT. LTD
KK KARNAN PRIVATE LIMITED 10/433, Okkal P O, Kalady, Ernakulam, Kerala
ആവശ്യമുണ്ട്

ബോധിനി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നതിന് കേരളത്തിലുടനീളം ജില്ലാതലത്തിൽ ടെറിട്ടറി സെയിൽസ് ഓഫീസറിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. FMCG ഉത്പന്നങ്ങൾ വിപണനം നടത്തി മുൻപരിചയം ഉളളവർക്ക് മുൻഗണന.

Send your Resume to mail or whatsapp bodhiniinfo@gmail.com +91 759 383 0077

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.