വിവിധ കമ്പനി / ബോർഡ് / കോർപ്പറേഷനുകളിൽ ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് ഒഴിവ് – യോഗ്യത: ഏഴാം ക്ലാസ് ( Kerala PSC Driver cum Office Attendant Recruitment)

0
2400

Kerala Public Service Commission invites online application only through One Time Registration from qualified candidates for appointment in the undermentioned post Driver cum Office Attendant in Various Govt. Owned Companies /Corporations /Boards /Authorities/Societies.

 1. Name of Firm : Various Govt. Owned Companies /Corporations /Boards /Authorities/Societies.
 2. Name of Post : Driver cum Office Attendant (LMV) CATEGORY NO: 043/2024
 3. Scale of Pay :Scale of pay as prescribed for the post by the concerned organization.
 4. Number of vacancies : Anticipated Vacancies
 5. Age : 18-36. Only candidates born between 02.01.1988 and 01.01.2006
  (both dates included) are eligible to apply for this post. Other
  Backward Communities and SC/ST candidates are eligible for usual
  age relaxation.

Qualifications:

 1. A pass in Std VII or equivalent qualification.
 2. Must possess a current, Motor Driving Licence of three years standing to drive Light Motor vehicles with Drivers Badge. Note: The Drivers Badge has been exempted for driving Light Motor Vehicles from 12.10.2018.
 3. Medical Fitness: Should be medically fit as per the standards specified below: (I) Ear: Hearing should be perfect (II) Eye:Distant vision: 6/6– Snellen for both eyes. Near Vision: 0.5 Snellen for both eyes.Colour Vision: Normal Night Blindness :Nil Field of vision: Full (III) Muscles and joints : No Paralysis and all joints with free movements (IV)Nervous System: Perfectly normal and free from any infectious diseases.
 • Last date of receipt of applications: 02.05.2024 Thursday upto 12 midnight.
 • For Official Notification click here
 • For Online Application click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.