കേരള പി.എസ്.സി പുതിയ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു – Kerala PSC Notification April 2024

0
5086
Kerala PSC Notification April 2024

Kerala PSC Notification April 2024

കേരള പി.എസ്.സി (Kerala Public Service Commission) പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
കാറ്റഗറി നമ്പർ 24/2024 മുതൽ 62/2024 വരെ. പ്യൂൺ/വാച്ച്മാൻ, ഡ്രൈവർ, അസിസ്റ്റൻ്റ്, ഫാർമസിസ്റ്റ്, ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ്, ഓവർസിയർ, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ, വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ്, ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ്, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, ടീച്ചർ, ഓർഗനൈസർ, സൂപ്പർവൈസർ, നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റൻ്റ്, ടെക്നീഷ്യൻ, അറ്റൻഡർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് ജിയോളജിസ്റ്റ്, അനലിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് 2024 മെയ് 2വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

Notification Links

Assistant Professor in Emergency Medicine – Medical Education (Cat.No.24/2024)

Assistant Professor in Cardio Vascular and Thoracic Surgery – Medical Education (Cat.No.25/2024)

Analyst Grade-III – Drugs Control (Cat.No.26/2024)

Medical Officer (Homoeo). By Transfer – Homoeopathy (Cat.No.27&28/2024)

Assistant Geologist – Mining & Geology (Cat.No.29/2024)

Industries Extension Officer – Industries and Commerce (Cat.No.30/2024)

Draftsman Grade I (Electrical) – Kerala Water Authority (Cat.No.31/2024)

Farm Assistant Grade II (Agri) – Kerala Agricultural University (Cat.No.32/2024)

Overseer Grade III – Kerala Water Authority Cat.No.33/2024)

Peon/Watchman (Direct Recruitment from among the Part-Time employees in KSFE Limited) – KSFE (Cat.No.34/2024)

Clinical Audiometrician Gr.II – Medical Education (Cat.No.35/2024)

Overseer Grade II (Mechanical) – Universities in Kerala (Cat.No.36/2024)

Attender Grade-II – Kerala State Industrial Enterprises Limited (Cat.No.37/2024)

L D Technician – Kerala Drugs Control (Cat.No.38/2024)

Male Nursing Assistant – Travancore Titanium Products Ltd. (Cat.No.39/2024)

Mixingyard Supervisor – PART I (GENERAL CATEGORY) – Kerala State Co-operative Rubber Marketing Federation Ltd. (Cat.No.40/2024)

Mixingyard Supervisor – PART II (SOCIETY CATEGORY) – Kerala State Co-operative Rubber Marketing Federation Ltd. (Cat.No.3412024

Driver Cum Office Attendant (Medium/Heavy Passenger / Goods Vehicle) – Various Govt. Owned Comp./Corp./Boards (Cat.No.42/2024)

Driver cum Office Attendant (LMV) – Various Govt.Owned Comp./Corp./Boards (Cat.No.43/2024)

Treatment Organizer Gr-II – Health Services (Cat.No.44/2024)

Electrician – Agriculture Development and Farmer’s Welfare Department (Cat.No.45/2024)

Non Vocational Teacher Mathematics (Senior) (SR from ST only) – Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat.No.46/2024)

Full Time Junior Language Teacher (Hindi) (SR for SC/ST) – General Education (Cat.No.47/2024)

Junior Public Health Nurse Grade II (SR for ST only) – Health Services (Cat.No.48/2024)

Village Field Assistant (SR for ST only) – Revenue (Cat.No.49/2024)

Assistant Professor in Physiology (I NCA-Dheevara) – Medical Education (Cat.No.50/2024)

Sub Inspector of Police (Trainee) (I NCA-SCCC) – Police (Kerala Civil Police) (Cat.No.51/2024)

Overseer (Civil) (I NCA-SC) – Kerala Agro Machinery Corporation Limited (Cat.No.52/2024)

Driver cum Office Attendant (LMV) (I NCA-LC/AI) – Various Govt. Owned Companies/Corporations/Boards/Authorities (Cat.No.53/2024)

Pharmacist Gr-II (Ayurveda) (I NCA-E/T/B/SC/HN/ST) – Indian Systems of Medicine/IMS/ Ayurveda Colleges. (Cat.No.54-57/2024)

Confidential Assistant Gr II (I NCA-LC/AI/HN/SCCC) – Various (Cat.No.58-60/2024)

Driver Gr.II (HDV)/Driver Cum Office Attendant (HDV)(I NCA-LC/AI)-Various(Except NCC,Tourism,Excise,Police ETC.)(Cat.No.61/2024)

Driver Gr.II (LDV) /Driver Cum Office Attendant (LDV) – Various(Except NCC, Tourism, Excise ETC.) (Cat.No.62/2024)

For Official NotificationClick Here
For Online ApplicationClick Here
Join WhatsApp ChannelClick Here
Join Telegram ChannelClick Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.