കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജോബ് പോർട്ടലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകൾ | Kerala State Job Portal June 2022

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജോബ് പോർട്ടലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപേക്ഷയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും Apply Now ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയേണ്ടതാണ്.

Read more

Lakshya- Mega Job Fair 2022 – Thiruvananthapuram /ലക്ഷ്യ മെഗാ ജോബ് ഫെയര്‍

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ജില്ലാ സ്‌കില്‍ കമ്മിറ്റിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടത്തുന്ന ‘ലക്ഷ്യ മെഗാ ജോബ് ഫെയര്‍ 2022 മാര്‍ച്ച് 19 ന് നടക്കും. തൊഴില്‍ദാതാക്കൾക്കും തൊഴിലന്വേഷകര്‍ക്ക് www.statejobportal.kerala.gov.in

Read more

Pathanamthitta – Mega job Fair 2022

പത്തനംത്തിട്ട ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ജില്ലാ സ്‌കില്‍ കമ്മിറ്റിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടത്തുന്ന ‘ലക്ഷ്യ മെഗാ ജോബ് ഫെയര്‍ 2022 മാര്‍ച്ച് 19 ന് നടക്കും. തൊഴില്‍ദാതാക്കൾക്കും തൊഴിലന്വേഷകര്‍ക്ക് www.statejobportal.kerala.gov.in

Read more

തൊഴിലരങ്ങ് മെഗാ ജോബ് ഫെയര്‍ കാസർഗോഡ് : Thozhilarangu – Mega Job Fair – Kasaragod 2022

കേരള അക്കാദമി ഫോര്‍ സ്‌കില്‍ എക്സലന്‍സിന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ കാസർകോഡ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും, ജില്ലാ സ്‌കില്‍ കമ്മിറ്റിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സങ്കല്‍പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തൊഴിലരങ്ങ് മെഗാ ജോബ് ഫെയര്‍

Read more

Shram -Mega Job Fair 2022 (ശ്രം തൊഴിൽ മേള) at Kozhikode District

കേരള അക്കാദമി ഫോര്‍ സ്‌കില്‍ എക്സലന്‍സിന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും, ജില്ലാ സ്‌കില്‍ കമ്മിറ്റിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ Shram – Mega Job Fair 2022 ഫെബ്രുവരി

Read more