കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജോബ് പോർട്ടലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകൾ | Kerala State Job Portal June 2022

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജോബ് പോർട്ടലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപേക്ഷയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും Apply Now ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയേണ്ടതാണ്.

Data Entry Operator cum Tele caller
at Kerala Academy for Skills Excellence
Qualification: 12-th Standard/ Plus two
Location: Thiruvananthapuram
Job Code: JC20225140
Experience: 0 – 1 Years
Salary: 21175 – 21175 / Month
Last Date: 01 Jul 2022. Apply Now

Sales Consultant at Incheon Motors Private Limited
Qualification: Graduate, Diploma
Location: Edappally, Ernakulam, Aluva, Kottayam, Palakkad …more
Job Code: JC20225138
Experience: 0 – 4 Years
Salary: 10000 – 15000 / Month
Last Date: 15 Jul 2022 Apply Now

Office Staff cum telecaller at MOVONMULTIMEDIA
Qualification: Graduate, Diploma
Location: Thodupuzha, Palakkad
Job Code: JC20225137
Experience: 0 – 1 Years
Salary: 8000 – 15000 / Month
Last Date: 30 Jun 2022 Apply Now

SALES TRAINEE at DERIK MOTORS P LTD
Qualification: Any Qualification
Location: Any Location
Job Code: JC20225136
Experience: 0 – 0 Years
Salary: 9500 – 15000 / Month
Last Date: 27 Jun 2022 Apply Now

Distribution & Delivery Partner
at TYZO TECHNOLOGIES LLP
Qualification: Any Qualification
Location: Thalassery, Kannur, Payyannur, Kanhangad, Kasargod
Job Code: JC20225135
Experience: 0 – 1 Years
Salary: 10000 – 20000 / Month
Last Date: 30 Jun 2022 Apply Now

Software Developer at TYZO TECHNOLOGIES LLP
Qualification: Any Qualification
Location: Kasaragod, Kanhangad
Job Code: JC20225134
Experience: 1 – 3 Years
Salary: 10000 – 30000 / Month
Last Date: 30 Jun 2022 Apply Online

Front office assistant at PARISONS FOODS PRIVATE LIMITED
Qualification: Graduate
Location: Kozhikode
Job Code: JC20225133
Experience: 0 – 1 Years
Salary: 8000 – 15000 / Month
Last Date: 14 Aug 2022 Apply Now

GM SALES AND SERVICE – AUTOMOBILE at DERIK MOTORS P LTD
Qualification: Any Qualification
Location: Thiruvananthapuram
Job Code: JC20225132
Experience: 10 – 15 Years
Salary: 50000 – 55000 / Month
Last Date: 31 Jul 2022 Apply Now

Digital E Commerce manager at Richferryman Universal Private Limited
Qualification: Graduate
Location: Alappuzha
Job Code: JC20225131
Experience: 0 – 15 Years
Salary: 15000 – 45000 / Month
Last Date: 06 Jul 2022 Apply Now

E commerce manager at Richferryman Universal Private Limited
Qualification: Any Qualification
Location: Ernakulam
Job Code: JC20225130
Experience: 0 – 5 Years
Salary: 15000 – 45000 / Month
Last Date: 30 Jun 2022 Apply Online

SALES AND SERVICE ENGINEER at BIO SYSTEM ENGINEERING
Qualification: Diploma/Polytechnic, MTECH, BE/BTech
Location: Any Location
Job Code: JC20225129
Experience: 0 – 1 Years
Salary: 10000 – 40000 / Month
Last Date: 31 Jul 2022 Apply Online

Leave a Reply