എഐ എയർപോർട്ട് സർവീസസ്: 279 ഒഴിവ്

0
2358

ചെന്നൈ, മുംബൈ എയർപോർട്ട്: 130 സെക്യൂരിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ്

എഐ എയർപോർട്ട് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിനു കീഴിൽ ചെന്നൈ, മുംബൈ എയർപോർട്ടുകളിൽ (ഇൻ്റർനാഷനൽ കാർഗോ വെയർഹൗസ്) 130 സെക്യൂരിറ്റി എക്സസിക്യൂട്ടീവ് ഒഴിവ്. സ്ത്രീകൾക്കും അവസരം. 3 വർഷ കരാർ നിയമനം, നീട്ടിക്കിട്ടിയേക്കാം. 
ഇൻ്റർവ്യൂ: 2024 ഫെബ്രുവരി 1, 2, 3 തീയതികളിൽ
യോഗ്യത: ബിരുദം, കംപ്യൂട്ടർ അറിവ്. (എൻസിസി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ/ സർട്ടി ഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി കോഴ്‌സ് മുൻഗണന)
പ്രായപരിധി: 28.
ശമ്പളം: 27,450.
For official Notification click here

ഡൽഹി, അമൃത്സർ, ചെന്നൈ, മുംബൈ: 105 ഓഫിസർ/കോഓർഡിനേറ്റർ

എഐ എയർപോർട്ട് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡൽഹി, അമൃത്സർ, ചെന്നൈ, മുംബൈ സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ 105 ഒഴിവ്. സ്ത്രീകൾക്കും അവസരം. കരാർ നിയമനം. ഇൻ്റർവ്യൂ 2024 ജനുവരി 29, 30, 31 തീയതികളിൽ .  യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം: . 

തസ്ത‌ിക : ഡപ്യൂട്ടി ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫിസർ:
യോഗ്യത: ബിരുദം, ബിസിഎഎസ് ബേസിക് എവിഎസ്‌ഇസി/ റിഫ്രഷർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
പ്രായപരിധി: 5 വർഷ പരിചയം;
പ്രായം: 50;
ശമ്പളം : 60,000.

തസ്ത‌ിക: ആർഎ ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫിസർ:
യോഗ്യത: ബിരുദം, ബേസിക് എവിഎസ്ഇസി/ റിഫ്രഷർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 7 വർഷ പരിചയം;
പ്രായം: 50,
ശമ്പളം : 50,000.

തസ്ത‌ിക : അസിസ്‌റ്റൻ്റ് റീജനൽ സെക്യൂരിറ്റി കോഓർ ഡിനേറ്റർ: യോഗ്യത: ബിരുദം, ബേസിക് എവിഎസ്‌ഇസി/ റിഫ്രഷർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
പരിചയം : 5 വർഷ പരിചയം:
പ്രായം: 45;
ശമ്പളം : 40,000.

തസ്ത‌ിക : ഓഫിസർ-സെക്യൂരിറ്റി: യോഗ്യത: ബിരുദം, ബേസിക് എവിഎസ്ഇസി, റിഫ്രഷർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. സ്ക്രീനർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ;
പ്രായം: 50;
ശമ്പളം :45,000.

തസ്ത‌ിക : ജൂനിയർ ഓഫീസർ-സെക്യൂരിറ്റി:
യോഗ്യത: ബിരുദം, ബേസിക് എവിഎസ്‌ഇസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/റിഫ്രഷർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
പ്രായം: 45
ശമ്പളം : 28,200,
യോഗ്യത സംബന്ധിച്ചകൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് കാണുക. For official Notification click here

ഗ്വാളിയർ എയർപോർട്ട്: 44 ഒഴിവ്

എഐ എയർപോർട്ട് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിനു കീഴിൽ ഗ്വാളിയർ എയർപോർട്ടിൽ 44 ഒഴിവ്. സ്ത്രീകൾക്കും അവസരം. 3 വർഷ കരാർ നിയമനം.
ഇന്റർവ്യൂ ജനുവരി 30, 31, ഫെബ്രുവരി 1, 2 തീയതികളിൽ.
തസ്‌തികകൾ: കസ്‌റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഹാൻഡിമാൻ, റാംപ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, യൂട്ടിലിറ്റി ഏജൻ്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.aiasl.in കാണുക. For official Notification click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here