ന്യൂഡൽഹി എയർപോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കു കീഴിൽ 596 ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒഴിവ്. ഗേറ്റ് 2020/ 2021/ 2022 സ്കോർ മുഖേനയാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും നിയമനമുണ്ടാകാം.  2023 ജനുവരി 21 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

വിഭാഗം, ഒഴിവ്, യോഗ്യത എന്നിവ ക്രമത്തിൽ

ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്-ഇലക്ട്രോണിക്സ്
ഒഴിവ്: 440
യോഗ്യത : എൻജിനീയറിങ്/ടെക്നോളജി ബിരുദം (ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻസ്/ഇലക്ട്രിക്കൽ വിത് സ്പെഷലൈസേഷൻ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ്).

ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്-എൻജിനീയറിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ
ഒഴിവ് : 84
യോഗ്യത : എൻജിനീയറിങ്/ ടെക്നോളജി ബിരുദം (ഇലക്ട്രിക്കൽ).

ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്-എൻജിനീയറിങ് സിവിൽ
ഒഴിവ്: 62
യോഗ്യത : എൻജിനീയറിങ്/ ടെക്നോളജി ബിരുദം (സിവിൽ).

ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്-ആർക്കിടെക്ചർ
ഒഴിവ് : 1O
യോഗ്യത : ആർക്കിടെക്ചർ ബിരുദം, കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ റജിസ്ട്രേഷൻ. 

പ്രായപരിധി: 27. അർഹർക്ക് ഇളവ്. ശമ്പളം: 40,000-1,40,000.
ഫീസ്: 300. പട്ടികവിഭാഗം, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, സ്ത്രീകൾ, എയർപോർട് അതോറിറ്റിയിൽ 1 വർഷ അപ്രന്റിസ്ഷിപ് പൂർത്തിയാക്കിയവർ എന്നിവർക്ക് ഫീസില്ല. ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കണം.

For official Notification click here

For online Application click here

For Official Website of Airport Authority Of India Click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.