എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയിൽ 400 ജൂനിയർ എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ഒഴിവുകൾ

ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ 400 ജൂനിയർ എക്സിക്യുട്ടീവ് (എയർ ട്രാഫിക്ക് കൺട്രോൾ) തസ്തികയിൽ 400 ഒഴിവ്. പരസ്യനമ്പർ: 02/2022. ഓൺലൈനായി 2022 ജൂൺ

Read more