സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ 5000 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവ്.

0
1019

സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ അപ്രന്റിസ് ആകാൻ ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരം. കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം (71), കൊച്ചി (65) റീജനുകളിലായി 136 ഒഴിവുണ്ട്. യോഗ്യത: ബിരുദം. അപേക്ഷ 2023 ഏപ്രിൽ 3 വരെ. അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ജില്ലകൾ കൂടി തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

സ്റ്റൈപൻഡ്: മെട്രോ ശാഖകകളിൽ 15,000 രൂപ, അർബൻ ശാഖകളിൽ 12,000, റൂറൽ സെമി അർബൻ ശാഖകളിൽ 10,000

പ്രായം: 20-28. പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്ക് 5 വർഷം ഇളവ്. മറ്റു പിന്നു തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നാക്കവിഭാഗക്കാർക്കു മൂന്നും ഹാജരാക്കണം. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കു പത്തു വർഷം ഇളവ്, വിധവകൾക്കും വിവാഹ മോചനം നേടിയ സ്ത്രീകൾക്കും 7 വർഷം ഇളവ്. പ്രാദേശികഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യം വേണം.

അപേക്ഷ അപ്രന്റിസ്ഷിപ് പോർട്ടലായ www.apprenticeshipindia.gov.in വഴി 2023 ഏപ്രിൽ 3 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ ഏപ്രിലിൽ, തുടർന്ന് ഇന്റർവ്യൂ. അപേക്ഷകർ 8 / 10/ 12 ക്ലാസ് വരെയോ ബിരുദതലത്തിലോ പ്രാദേശികഭാഷ പഠിച്ചു എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.

അപേക്ഷാഫീസ്: 800 രൂപ (പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്കും വനിതകൾക്കും 600 രൂപ, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കു 400)

വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ www.centralbankofindia.co.in വഴി ലഭിക്കും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.