എറണാകുളം ഉദ്യോഗമണ്ഡൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്‌സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ട്രാവൻകൂർ ലിമിറ്റഡിലെ (FACT – Fertilizers and Chemicala Travancore Limited) 78 ഒഴിവ്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 2024 മാർച്ച് 10 വരെ.

തസ്തിക, യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം എന്ന ക്രമത്തിൽ:

സീനിയർ മാനേജർ (മെക്കാനിക്കൽ):
മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം.
പരിചയം :9 വർഷ പരിചയം
പ്രായപരിധി: 45
ശമ്പളം :70,000-2,00,000

(മാർക്കറ്റിങ്): അഗ്രികൾചർ/മാനേജ്‌മെന്റിൽ പിജി അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്‌മെൻ്റിൽ പിജി ഡിപ്ലോമ,
പരിചയം : 9 വർഷ പരിചയം
പ്രായപരിധി: 45
ശമ്പളം :2,00,000-70,000

ഓഫീസർ (സെയിൽസ്);
യോഗ്യത: 60% മാർക്കോടെ ബിഎസ്‌സി അഗ്രികൾച്ചർ
ശമ്പളം :1,20,000-30,000
പ്രായപരിധി: 26

വെൽഫയർ ഓഫിസർ:
യോഗ്യത: ബിരുദം, സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ബിരുദം/ ഡിപ്ലോമ/ എൽഎൽബി,
പ്രായപരിധി: 26
ശമ്പളം : 30,000- 1,20,000.

മാനേജ്മെന്റ്റ് ട്രെയിനി (കെമിക്കൽ):
യോഗ്യത: കെമിക്കൽ എൻജി./പെട്രോകെമിക്കൽ എൻജി./ കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി/പെട്രോകെമിക്കൽ ടെക്നോളജിയിൽ 60% മാർക്കോടെ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം,
പ്രായപരിധി: 26
ശമ്പളം : 50,000-1,60.000

മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി (മെക്കാനിക്കൽ):
യോഗ്യത: മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ 60% മാർക്കോടെ ബിരുദം,
പ്രായപരിധി: 26;
ശമ്പളം : 50,000-1,60,000

മാനേജ്‌മെന്റ് ട്രെയിനി (ഇലക്ട്രിക്കൽ):
യോഗ്യത: ഇലക്ട്രിക്കൽ/ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷനിൽ 60% മാർക്കോടെ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം,
പ്രായപരിധി:26,
ശമ്പളം : 50,000-1,60,000.

മാനേജ്‌മെന്റ് ട്രെയിനി ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ
യോഗ്യത: (ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ): ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ/ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ/ഇലക്ട്രോണിക്സ‌് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ/ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷനിൽ 60% മാർക്കോടെ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം;
പ്രായപരിധി: 26;
ശമ്പളം : 50,000-1,60,000, 

മാനേജ്‌മെന്റ് ട്രെയിനി (സിവിൽ)
യോഗ്യത: 60% മാർക്കോടെ സിവിൽ എൻജിനീയറിങിൽ ബിരുദം,
പ്രായപരിധി: 26:
ശമ്പളം : 50,000-1,60,000

മാനേജ്‌മെന്റ് ട്രെയിനി (ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി):
യോഗ്യത: 60% മാർക്കോടെ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയിൽ എൻജിനിയറിങിൽ ബിരുദം
പ്രായപരിധി: 26
ശമ്പളം : 50,000-1,60,000

മാനേജ്‌മെന്റ് ട്രെയിനി (മാർക്കറ്റിങ്):
യോഗ്യത: 60% മാർക്കോടെ മാനേജ്‌മെന്റ്റിൽ പിജി അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്‌മെന്റിൽ പിജി ഡിപ്ലോമ,
പരിചയം : 9 വർഷ പരിചയം
പ്രായപരിധി:26; 50,000-1,60,000.

മാനേജ്‌മെന്റ് ട്രെയിനി(ഫിനാൻസ്): യോഗ്യത: സിഎ ഫൈനൽ പരീക്ഷാ ജയം അല്ലെങ്കിൽ സിഎംഎ/ഐസിഡബ്ല്യുഎഐ.
പ്രായപരിധി:26
ശമ്പളം : 50,000-1,60.000.

മാനേജ്‌മെന്റ് ട്രെയിനി (എച്ച്ആർ): യോഗ്യത: 60% മാർക്കോടെ എച്ച്ആർ/പഴ്‌സനൽ മനേജ്മെന്റ്/ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ്/ലേബർ വെൽഫെയർ/ സോഷ്യൽ വർക്/ബിസിനസ് അഡ്മ‌ിനിസ്ട്രേഷനിൽ പിജി/പിജി ഡിപ്ലോമ (പഴ്‌സനൽ/എച്ച്ആർ മാനേജ്മെന്റ് സ്പെഷലൈസേഷനോടെ) അല്ലെങ്കിൽ 60% മാർക്കോടെ എച്ച്ആർ/പഴ്സനേൽ മനേജ്‌മെന്റ്/ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ്/ ലേബർ വെൽഫെയർ/സോഷ്യൽ വർക്/ബിസിന സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ പിജി ഡിപ്ലോമ, പ്രായപരിധി: 26, ശമ്പളം : 50,000-1,60,000.

മാനേജ്‌മെൻ്റ് ട്രെയിനി (മെറ്റീരിയൽസ്): യോഗ്യത: 60% മാർക്കോടെ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം/ഏതെങ്കിലും പിജി ബിരുദം (ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ)/മാനേജ്‌മെന്റിൽ പിജി പ്രായപരിധി:26; ശമ്പളം : 50,000-1,60,000

ടെക്നീഷ്യൻ (പ്രോസസ്): കെമിസ്ട്രി/ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ബിഎസ്‌സി അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്/കെമിക്കൽ ടെക്നോളജിയിൽ (പെട്രോകെമിക്കൽ ടെക്നോളജി ഉൾപ്പെടെ) എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ, പരിചയം : 2 വർഷ പരിചയം, പ്രായപരിധി: 35; ശമ്പളം :  23,350-1,15,000.-

ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ( ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ): പത്താം ക്ലാസ് ജയം, ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ ട്രേഡിൽ എൻടിസി, 2 വർഷ പരിചയം ; പ്രായപരിധി:  35; ശമ്പളം 21,650-85,000.

റിഗർ അസിസ്റ്റന്റ്: യോഗ്യത:  പത്താം ക്ലാസ് ജയം, പരിചയം : 5 വർഷ പരിചയം; പ്രായപരിധി:  35; ശമ്പളം : 18,750-59,000

ഫീസ്: മാനേജീരിയൽ തസ്‌തികകൾക്ക് 1180, മറ്റ് തസ്‌തികകൾക്ക് 590. എസ്‌സി, എസ്ടി, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, വിമുക്തഭടൻ, ഫാക്ടിലെ സ്ഥിരജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കു ഫീസില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പും പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളും: ഇൻ്റർ വ്യൂ, സിബിടി മുഖേന. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, ഡൽഹി, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് (www.fact.co.in). For official Notification click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.