കൊല്ലം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി ജോലി ഒഴിവുകൾ| Employability Centre Kollam Jobs – Interview Jan 21

0
1389

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ കൊല്ലം വഴി തൊഴിലവസരം. 3 കമ്പനികളിലായി ജോലി ഒഴിവുകൾ. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2023 ജനുവരി 21 ന് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ ഇന്റർവ്യൂ ന് ഹാജരാക്കുക.

Date: 21.01.2023
Time: 10.30 am to 2.00 pm
Venue: Employability Centre Kollam
screenshot 20230117 152125 instagram4813083306139006290
Company Name and details

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.