മിൽമയിൽ ഒഴിവ് – Milma Recruitment

0
3859

തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ സഹകരണ ക്ഷീരോല്‌പാദക യൂണിയനിലെ മിൽമയുടെ കൊല്ലം ഡെയറിയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ജൂനിയർ സൂപ്പർവൈസർ ( പി & ഐ)
വാക്ക്- ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ : 05.02.2024
ഒഴിവ് - 1 എണ്ണം
For Official Notification
click here

ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് II (ഇലക്ട്രീഷ്യൻ)
വാക്ക്- ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ : 06.02.2024
ഒഴിവ് - 1 എണ്ണം
For official Notification
Click here

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.milmatrcmpu.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയോ 0474-2794556, 2794884, 7907603053, 9447903040 എന്ന നമ്പരിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.