എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിയമനം

0
847

തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സേഞ്ചിലെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രമുഖ സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തുന്നു. 28 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2ന് റെസ്യൂമെയുമായി തൃശ്ശൂർ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ എത്തിച്ചേരണം.

ബിടെക്/ഡിപ്ലോമ (സിവിൽ), ബിപിഇ, ടിടിസി, ബിരുദം, ബിരുദാനന്തരബിരുദം തുടങ്ങി വിവിധ യോഗ്യതകൾക്കുള്ള നിയമനം നടക്കും. എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസായ 250 രൂപ അടക്കാനുള്ള സൗകര്യം എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോൺ: 9446228282

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.