എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി തൊഴിലവസരം

0
531

ECKTM URGENT OPENINGS

🔺Company 1: Chavara Matrimony
Designation: Customer Care Executive (Female)
Qualification:Any Degree with minimum 1 year experience.
Salary:10K to 15K
Job Location:Pala
Age: Below 40

🔺Company 2:A leading advocate office in Kottayam needs.
Office staff(Female)
Qualification:Any Degree with good proficiency in English & good computer knowledge.
Age: Below 40
Salary:18k +

👉🏻Interested candidates mail your updated resume to ecktmcareers@gmail.com
(Mention applying designation as subject to the mail)
Last date to apply: 14/02/2023

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു Softskills & Interview skills Training ക്ലാസ്സുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയവരും, വരും ദിവസങ്ങളിലെ ട്രെയിനിങ്ങ് ക്ലാസ്സിൽ പേര് നൽകിയ വരും മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക.

ECKTM VACANCY ALERT

🔺COMPANY NAME: PRABHU STEELS
Job Location: Kottayam, All Kerala

👨🏻‍💼1.Designation: Area Sales Officers(Male)
Qualification:12th/Degree
Minimum 3 – 6 years experience in sales field
Age:Below 40
Salary: Best in Industry

👨🏻‍💼2.Sales Executives (Male)
Freshers/Experienced
Qualification:12th/Degree
Two wheeler with licence & Smart phone Mandatory.
Age: Below 40
Salary:17540(PF+ESI)+ Incentives

👉🏻Interested candidates mail your updated resume to kottayamec@gmail.com
Last date to apply: 14/02/2023

(👉🏻എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു Softskills & Interview skills Training ക്ലാസ്സുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയവരും, വരും ദിവസങ്ങളിലെ ട്രെയിനിങ്ങ് ക്ലാസ്സിൽ പേര് നൽകിയവരും മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.