ലുലു ഗ്രൂപ്പ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കേരളത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു. JOBS AT LULU GROUP MIDDLE EAST. DIRECT COMPANY VISA FREE RECRUITMENT

ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

Alappuzha
Date: 18.01.2024, Thursday 9 AM to 3 PM
Lulu Convention Center (Hyatt) Puzhakkal.
Alappuzha

Thrissur Date: 20.01.2024, Saturday 9 AM to 3 PM
Venue: Krishna Convention Center, Pazhaveedu Temple Road, Thiruvambady.

ഒഴിവുകൾ, പ്രായപരിധി, പ്രവ്യത്തി പരിചയം

 • Accountant (M.Com)
 • IT Support Staff (BCA/ 3 years Diploma in IT)- Candidates with at least 3 years of experience Age Limit: up to 30 years
 • Salesman/Cashier – Plus Two qualified candidates with 2 years experience Age Limit: 20-28
 • Cook
 • Shawarma Maker
 • Baker
 • Confectioner
 • Butcher
 • Fishmonger
 • Tailor
 • Security
 • Electrician.
 • Artist
 • Candidates with at least 3 years of relevant experience Age Limit: 23-35

മറ്റ് വിവരങ്ങൾ. ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഡോക്കുമെന്റുകൾ

Please bring detailed biodata, colour passport copy, latest photo, original educational certificates and copies. Male candidates only. Hiring for multiple vacancies

Screenshot 20240110 203850 Instagram

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.