ലുലു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോലി നേടാം – മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

0
3187

ലുലു ഗ്രൂപ്പ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കേരളത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു. JOBS AT LULU GROUP MIDDLE EAST. DIRECT COMPANY VISA FREE RECRUITMENT

ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

Alappuzha
Date: 18.01.2024, Thursday 9 AM to 3 PM
Lulu Convention Center (Hyatt) Puzhakkal.
Alappuzha

Thrissur Date: 20.01.2024, Saturday 9 AM to 3 PM
Venue: Krishna Convention Center, Pazhaveedu Temple Road, Thiruvambady.

ഒഴിവുകൾ, പ്രായപരിധി, പ്രവ്യത്തി പരിചയം

 • Accountant (M.Com)
 • IT Support Staff (BCA/ 3 years Diploma in IT)- Candidates with at least 3 years of experience Age Limit: up to 30 years
 • Salesman/Cashier – Plus Two qualified candidates with 2 years experience Age Limit: 20-28
 • Cook
 • Shawarma Maker
 • Baker
 • Confectioner
 • Butcher
 • Fishmonger
 • Tailor
 • Security
 • Electrician.
 • Artist
 • Candidates with at least 3 years of relevant experience Age Limit: 23-35

മറ്റ് വിവരങ്ങൾ. ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഡോക്കുമെന്റുകൾ

Please bring detailed biodata, colour passport copy, latest photo, original educational certificates and copies. Male candidates only. Hiring for multiple vacancies

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here