ടാറ്റാ മെമ്മോറിയൽ സെന്ററിൽ 405 ഒഴിവുകൾ

0
680


മുംബൈയിലുള്ള ടാറ്റാ മെമ്മോറിയൽ സെന്ററിൽ നഴ്സുൾപ്പെടെ വിവിധ തസ്തികകളിലായി 405 ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
ഇതിൽ 297 ഒഴിവ് നഴ്സ് തസ്തികയിലാണ്. ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക്, അറ്റൻഡന്റ്, ട്രേഡ് ഹെൽപ്പർ തസ്തികകളിലാണ് മറ്റൊഴിവുകൾ. അവസാന തീയതി: 2023 ജനുവരി 10. വിവരങ്ങൾക്ക്: www.tmc.gov.in

Sl.NoPost NameNo. of Vacancies
1LOWER DIVISION CLERKNo of Posts : 18   
2ATTENDANTNo of Posts : 10 Mullanpur, Punjab
No of Posts : 10 Vizag, Andhra Pradesh
3TRADE HELPERNo of Posts : 35 Mullanpur, Punjab
No of Posts : 35 Vizag, Andhra Pradesh
4NURSE ‘A’No. of Posts : 122 Tata Memorial Hospital,Mumbai
No.of Posts: 90 Varanasi including HBCH & RC, Muzaffarpur
5NURSE ‘B’NO. OF POSTS: 30 Varanasi including HBCH & RC, Muzaffarpur
6NURSE ‘C’No. of  Posts :  50 Varanasi including, Muzaffarpur
No. of Posts :- 5 Vizag, Andhra Pradesh
Vacancy Details

SELECTION PROCEDURE : Selection Process will consist of Written Examination & Skill Test

GENERAL CONDITIONS : (a) Last date for online application is  10.01.2023 upto 05.30 p.m. (Indian Standard Time). Candidates must send in their candidature through “Online Application” only. Candidates will have to upload required documents mentioned in the form at the time of filling the Online Application. Candidates will be initially screened and called for Interview / Written Examination / Skill Test on the basis of information provided by them in the online application form.

Age Relaxation : Upper age is relaxable for persons belonging to Reserved Categories such as SC/ST/OBC/PWD/Ex-servicemen & Other categories as per the instructions of Govt. of India as under:
05 Years : SC /ST
03 Years : OBC
10 Years : PWD [additional 5 years in case of SC/ST & 3 years in case of OBC]
Ex-servicemen : length of service in Armed forces plus 3 years (additional relaxation in case of SC/ST/OBC as per the instructions of Govt. of India)

Application Fee :

Candidate shall pay the application fee of Rs.300/- online using Debit Card / Credit Card.
(ii) SC / ST / Female Candidates / Persons with Disabilities / Ex-servicemen (1st time applying for civil post after serving any rank) are exempted from paying application fees.
(iii) The application fee paid will not be refunded under any circumstances.

For Online Application and detailed notification visit https://tmc.gov.in/m_events/Events/JobDetail?jobId=19564

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.