കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിൽ നിരവധി തൊഴിലവസരം : അവസാന തീയതി 2022 ജൂൺ 6

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിൽ താഴെ പറയുന്ന പോസ്റ്റുകളിൽ സ്ഥിര നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഒഴിവുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

 1. Senior Ship Draftsman (Mechanical)
 2. Senior Ship Draftsman (Electrical)
 3. Senior Ship Draftsman (Electronics)
 4. Senior Ship Draftsman (Instrumentation)
 5. Junior Technical Assistant (Mechanical)
 6. Junior Technical Assistant (Electrical)
 7. Junior Technical Assistant (Electronics)
 8. Junior Technical Assistant (ABAP)
 9. Laboratory Assistant (Mechanical)
 10. Laboratory Assistant (Chemical)
 11. Store Keeper
 12. Junior Commercial Assistant
 13. Assistant
 14. Welder Cum Fitter (Welder/ Welder Gas & Electric)
 15. Welder Cum Fitter (Sheet Metal Worker)
 16. Welder Cum Fitter (Plumber)
 17. Welder Cum Fitter (Mechanic Motor Vehicle/ Mechanic Diesel)
 18. Welder Cum Fitter (Fitter)
 19. Fitter (Electrical)
 20. Fitter (Electronics)
 21. Shipwright Wood

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും www.cochinshipyard.in എന്ന വെബ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. അവസാന തീയതി 2022 ജൂൺ 6

Leave a Reply