കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡിൽ ജോലി ഒഴിവ്

0
3137

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (Cochin Shipyard Limited Recruitment), വിവിധ വർക്ക്മെൻ (Workmen) ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു

സെമി സ്കിൽഡ് റിഗ്ഗർ
ഒഴിവ്: 56
യോഗ്യത: നാലാം ക്ലാസ്
പരിചയം: 3 വർഷം

സേഫ്റ്റി അസിസ്റ്റന്റ്
ഒഴിവ്: 39
യോഗ്യത: 1. പത്താം ക്ലാസ്
2. ഡിപ്ലോമ ( സേഫ്റ്റി / ഫയർ)
പരിചയം: ഒരു വർഷം ( അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ ട്രൈനിംഗ്)

പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ് ( SC/ ST/ OBC/ ESM തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ശമ്പളം: 22,100 – 23,400 രൂപ
(അധിക ജോലി സമയത്തിന് അധിക ശമ്പളം ലഭിക്കും)

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം 2023 ഒക്ടോബർ 21ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് click here
അപേക്ഷാ ലിങ്ക് click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.