ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ

0
883

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ 11/01/2024 തീയതിയിൽ നടക്കുന്ന അഭിമുഖങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്പനി വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു യോഗ്യരായവർ കൃത്യം 10 മണിക്ക് തന്നെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ എത്തിച്ചേരുക
ഫോൺ :04772230626, 8304057735

Company details
COMPANY 1 – MERIDIAN MOTO
Qualification: Plus two,Degree, Diploma
Age: Below 30 , M/F Exp: fresher/1yr
Job location: Alappuzha, Kayamkulam, Pathanamthitta

Post 1: Sales consultant(commercial vehicle)
Vacany: 5

Post 2: Sales consultant (passenger vehicle)
Vacany; 4

Post 3: Customer care (graduation only)
Vacany: 2

Post 4: Technician (Age below 35)
Vacany:10

Post 5: Technician (Electric vehicle)
Vcny:1

COMPANY 2- SEDNA ENERGY SYSTEMS
Male candidates only , Exp: 0-2yrs
Job location –Cherthala

For posts 1 to 3 (Age 20-35)

Post 1: Executive Trainee Solar Sales
Qual: Any degree
Vacany: 2

Post 2: Site Supervisor
Qual : Diploma
Vacany:2

Post 3:Electrician
Qual: ITI
Vacany: 2

Post 4: Project coordinator
Qual: Electrical Electronics Degree
Vacany: 1

COMPANY 3- JOBS ACADEMY

Post 1: Business Development Executive
Qualification: Any degree, age-upto 30

Post 2: Academic Counselor
Qualification : Any degree, Age upto25

Post 3: Soft skill Trainer
Qualification: BA English , Age upto 30

COMPANY 4- ROSE ASSAY & HALL MARKING CENTRE
Post 1:Hall Marker
Qualification : Plus two age below 30

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here