ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ – Employability Centre Jobs – May 2024

0
691

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ 08/05/2024 തീയതിയിൽ നടക്കുന്ന  അഭിമുഖങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്പനി വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു യോഗ്യരായവർ കൃത്യം 9:30 മണിക്ക് തന്നെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ എത്തിച്ചേരുക
ഫോൺ : 04772230626, 9846189874
Employability centre Alappuzha

COMPANY 1: SV Motors
Candidate Age below 35

POST 1: SALES INCHARGE
Qualification: plus two, Male
Exp: 3yrs Automobile dealership

POST 2: FIELD SALES STAFF
Qualification: plus two
Exp: 1yr in sales

POST 3: TEAM LEADER- FIELD SALES
Qualification: plus two
Exp: 2yr in Marketing

POST 4: SERVICE ADVISOR
Qualification: ITI/Diploma M/F
Exp: 2yrs

POST 5: CRE SERVICE TELECALLING
Qualification: plus two
Exp: 1 yr

POST 6: NETWORK MANAGER
Qualification: graduate
Exp: 3yrs in automobile dealership

POST 7: BRANCH MANAGERS
Qualification: graduate
Exp: 3yr automobile dealership

POST 8: TEAM LEADERS
Qualification : graduate/plus two
Exp: 2yr two wheeler dealership

POST 9: SALES EXECUTIVE
Qualification:graduate/plus two M/F

POST 10:CRE
Qualification:graduate/plus two M/F
Exp: 1yr sales

POST 11: ACCOUNTANT
Qualification:Bcom +Tally M/F
Exp: 3yr automobile dealership

COMPANY 2: ATLANTIC CARE CHEMICALS
POST 1: CREDIT CONTROLLER
Qualification: Bcom+2yr Exp, Mcom+1yrEXp/Freshers
Age 20-30

COMPANY 3: JOBS ACADEMY
POST 1: ACADEMIC COUNSELLOR
Qualification: degree pass /fail

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.