ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ | Employability Centre Alappuzha Jobs

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖാന്തരം നിയമനം ആലപ്പുഴ ടൗണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ARV TVS ഷോറൂമിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടക്കുന്നു യോഗ്യരായവർ വേക്കൻസി നോക്കി നിങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റ താഴെ

Read more

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ | Jobs in Alappuzha

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ ജൂൺ 21 ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്പനികൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു യോഗ്യരായവർ കൃത്യം 10 മണിക്ക് തന്നെ ബയോഡേറ്റയുടെ രണ്ട്‌ കോപ്പി,

Read more