ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖേന തൊഴിലവസരം: 3 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒഴിവ്

0
925

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ ( Employability Centre Alappuzha Placement Drive) 22/06/2024 തീയതിയിൽ നടക്കുന്ന  അഭിമുഖങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്പനി വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു യോഗ്യരായവർ കൃത്യം 9:30 മണിക്ക് തന്നെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ എത്തിച്ചേരുക ഫോൺ :
04772230624, 83040 57735

Company details: COMPANY 1
KALLIYATH GROUP
POSTS

1.DISTRICT SALES MANAGER
QUAL: ANY DEGREE/PG  EXP 4-5YRS(FIELD SALES) M

2. DISTRICT SALES MANAGER
QUAL: ANY DEGREE/PG  EXP 4-5YRS(FIELD SALES)  M

3. SALES EXECUTIVE
QUAL: ANY DEGREE EXP 1-3YRS(FIELD SALES) M

4. SALES EXECUTIVE –FEMALE
QUAL:ANY DEGREE EXP1-3YRS(FIELD SALES) F

5. ASST MANAGER ACCOUNTS
QUAL: CA INTER/CMA/ICWA EXP4-5YRS

6. ASST MANAGER ELECTRICAL MAINTENANCE
QUAL: DIPLOMA EEE EXP6+YRS(STEEL INDUSTRIAL EXPERIENCE) M

7. QUALITY EXECUTIVE
QUAL: DIPLOMA /BTECH MECH EXP 0-1YR M

8.CIVI ENGINEER (SITE)
QUAL:DEGREE/DIPLOMA FRESHER/EXPERIENCE  M

9. QUANTITY SURVEYOR
QUAL: BTECH/DIPLOMA & QS FRESHER/EXPERIENCE

10. EVENT & PROMOTION EXECUTIVE
QUAL: DEGREE/DIPLOMA EXP2-5YRS M

11. SOUS CHEF
QUAL: DEGREE/DIPLOMA IN HOTEL MANAGEMENT EXP 6-8 YRS IN CONTINENTAL M

12. DEMI CHEF DE PARTIE
QUAL:DEGREE/DIPLOMA IN HOTEL MANAGEMENT EXP5-6YRS IN CONTINENTAL M

COMPANY 2: KELTRON TOOLROOM RESEARCH AND TRAINING
POSTS

1.TRAINING OFFICER (LECTURER IN TOOL AND DIE ENGINEERING)
QUAL: BTECH MECH/PRODUCTION ENGINEERING M/F

2. SUPERVISOR-QA-CONTRACT
QUAL: DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING M

3.TECHNICAL APPRENTICE
QUAL: DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING M

COMPANY 3: ARV TVS
POSTS

1.DIGITAL MARKETING EXECUTIVE
QUAL: DEGREE/DIPLOMA MALE FRESHER

2. SALES EXECUTIVES
QUAL: PLUS TWO/DEGREE M/F

3.MECHANIC
QUAL: ITI/DIPLOMA M FRESHER

4.MARKETING EXECUTIVE
QUAL: PLUS TWO/DEGREE M/F

5.MARKETING TEAM LEADER
QUAL: PLUS TWO/DEGREE M EXP 1YR

6.SERVICE ADVISOR
QUAL: DIPLOMA/ITI FRESHER M

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.