മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ ഒഴിവ്

0
1544

ECKTM INTERVIEW ALERT
🛑Date: 05/01/2024
🛑Venue:Malabar Gold & Diamonds Showroom, Kottayam

Vacancies

1.Sales Trainee(Male/Female)
Qualification:+2
Age:Below 27
Salary:Best in industry
Job Location:Kottayam & Other Districts

2.Marketing Executives
(Two wheeler required)
Qualification:SSLC
Fresher’s / Experienced
Age:Below 40
Salary: Best in industry
Job alocation:Kottayam

3.Salesman
Qualification:+2
Experienced
Male, Below 27
Salary : Best in industry
Job Location: Kottayam & Other Districts

ഇന്റെർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അന്നേദിവസം രാവിലെ 10 മണി മുതൽ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് കോട്ടയം ഷോറൂമിൽ ബയോഡേറ്റയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി നേരിട്ട് എത്തുക.
Mob:9207202917
Employability Centre, Kottayam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here