കൺസൾട്ടന്റ്, അപ്രന്റീസ് മേള 2021

ഇ-എഫ്.എം.എസ് കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന തസ്തികയിൽ ഒഴിവ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാന മിഷൻ ഓഫീസിൽ ഇ-എഫ്.എം.എസ് കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന തസ്തികയിൽ (ഒരു ഒഴിവ്) കരാർ

Read more