കോട്ടയം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി തൊഴിലവസരം : എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒഴിവ്

ECKTM VACANCIES ALERT Company Name: Clovers Overseas Studies Pvt. LtdClovers Overseas Studies Pvt.Ltd is an internationally reputed educational consultancy firm

Read more

കോട്ടയം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ തൊഴിലവസരങ്ങൾ : 200+ ഒഴിവുകൾ

2022 മാർച്ച് 9, ബുധനാഴ്ച കോട്ടയം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഇൻ്റെർവ്യൂവുകൾ. സമയം രാവിലെ 9.30 മുതൽ 12 വരെസ്ഥലം: എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റെർ, ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ്

Read more

VIRTUAL JOBFAIR 2022

കോട്ടയം: ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് – എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിന്റെ ആറാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചു 2022 ഫെബ്രുവരി 14 മുതൽ 19 വരെ 6 ദിവസങ്ങളിലായി Virtual (ഓൺലൈൻ) ജോബ്

Read more