കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ഒഴിവ്

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖാന്തരം നിയമനം. സ്ഥാപനം :പി പി ജോൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻതസ്തിക : സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ exeയോഗ്യത : ബി ടെക് സിവിൽനിയമനം :കൊച്ചി പ്രവൃത്തി

Read more

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ | Employability Centre Alappuzha Jobs

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖാന്തരം നിയമനം ആലപ്പുഴ ടൗണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ARV TVS ഷോറൂമിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടക്കുന്നു യോഗ്യരായവർ വേക്കൻസി നോക്കി നിങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റ താഴെ

Read more

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ | Jobs in Alappuzha

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ ജൂൺ 21 ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്പനികൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു യോഗ്യരായവർ കൃത്യം 10 മണിക്ക് തന്നെ ബയോഡേറ്റയുടെ രണ്ട്‌ കോപ്പി,

Read more

ആലപ്പുഴ അറേബ്യൻ ഫുഡ്സ് കമ്പിനിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് തൊഴിലവസരം

🔰 ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖാന്തരം സ്വകാര്യ നിയമനം 🔰 സ്ഥാപനം : അറേബ്യൻ ഫുഡ്സ് (വെള്ളക്കിണർ-ആലപ്പുഴ ) 🔰 തസ്തിക 1 : സൂപ്പർവൈസർ (സ്ത്രീകൾ

Read more

ആലപ്പുഴയിലെ പ്രമുഖ CBSE സ്കൂളിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ : അഭിമുഖം ഏപ്രിൽ 8ന്

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖാന്തരം നടക്കുന്നഅഭിമുഖത്തിൽ CBSE സ്കൂളിലെ വിവിധ തസ്തികകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു. യോഗ്യരായവർ 2022 ഏപ്രിൽ 8ന് നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക

Read more

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ ഇന്റർവ്യൂ

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി 2022 മാർച്ച്‌ 10 വ്യാഴാഴ്ച മൂന്നു കമ്പനികളിലേക്ക് നടക്കുന്ന അഭിമുഖങ്ങളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ pdf ആയി താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

Read more

നിയുക്തി 2021 തൊഴിൽമേള @ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ്, ചെങ്ങന്നൂർ

നാഷണൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മെഗാ ജോബ്ഫെയർ ആയ “നിയുക്തി 2021” ഡിസംബർ 4 ന് ചെങ്ങന്നൂർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. നാൽപതോളം ഉദ്യോഗ ദായക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്ന

Read more

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖാന്തരം വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖാന്തരം സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടക്കുന്നു സ്ഥാപനം :ALLEPPEY PARCEL SERVICES തസ്തിക 1: ACCOUNTANT CUM RECEPTIONIST (

Read more

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖാന്തരം ജോലി ഒഴിവ്

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖാന്തരം താഴെ പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടക്കുന്നു ബാങ്കിങ് സേവങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ സാധാരക്കരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി പ്രമുഖ ഏജൻസി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ

Read more