പാലക്കാട് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ തൊഴിൽ മേള 11 ന്

പാലക്കാട് ജില്ലാ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖേന സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ മാർച്ച് 11ന് രാവിലെ 10 ന് തൊഴിൽമേള നടത്തും.

Read more