ഇപിഎഫ്ഒയിൽ 2859 അസിസ്‌റ്റന്റ്/ സ്റ്റെനോ ഒഴിവുകൾ | EPFO Recruitment

0
988

എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനു ( Employees Provident Fund Organisation) കീഴിൽ 2674 സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്, 185 സ്റ്റെനോഗ്രഫർ ഒഴിവുകൾ. 2023 ഏപ്രിൽ 26 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. (Social Security Assistant and Stenographer)

തസ്തിക, യോഗ്യത, ശമ്പളം:
സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്: ബിരുദം,
ഇംഗ്ലിഷ് ടൈപ്പിങ്ങിൽ മിനിറ്റിൽ 35 വാക്കും ഹിന്ദി ടൈപ്പിങ്ങിൽ മിനിറ്റിൽ 30 വാക്കും വേഗം (കംപ്യൂട്ടറിൽ);
ശമ്പളം : 29,200-92,300 രൂപ.

സ്റ്റെനോഗ്രഫർ: പ്ലസ് ടു ജയം;
സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ– ഡിക്റ്റേഷൻ: മിനിറ്റിൽ 80 വാക്ക് (10 മിനിറ്റ്),
ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ: 50 മിനിറ്റ് (ഇംഗ്ലിഷ്) / 65 മിനിറ്റ് (ഹിന്ദി) (കംപ്യൂട്ടറിൽ);
ശമ്പളം : 25,500-81,100 രൂപ.

പ്രായം: 18-27. അർഹർക്ക് ഇളവ്.
ഫീസ്: 700 രൂപ. എസ്‌സി, എസ്‌ടി, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, സ്ത്രീകൾ, വിമുക്തഭടർ എന്നിവർക്കു ഫീസില്ല. രണ്ടു തസ്തികയിലേക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം ഫീസ് അടയ്ക്കണം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരണമായ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ന്യൂസിന്റെ മാർച്ച് 25-31 ലക്കത്തിൽ ലഘു വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദവിജ്ഞാപനം www.epfindia.gov.in, സന്ദർശിക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ Click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.