കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 10000 ത്തിലധികം ഒഴിവ്

0
561

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ / വകുപ്പുകൾ / ഓഫീസുകൾ കൂടാതെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ/ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡികൾ/ ട്രിബ്യൂണലുകൾ മുതലായവയിലെ ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് നിയമനം

ഹവൽദാർ ഇൻ CBIC, CBN : 3603 അടക്കം ഏകദേശം 10,000ത്തിലധികം ഒഴിവുകൾ

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്

പ്രായം 18 – 25 വയസ്സ് CBN ( ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റവന്യൂ)
18 – 27 വയസ്സ് CBIC ( ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റവന്യൂ) ( വിധവ/ SC/ ST/ OBC/ PWBD/ ESM തുടങ്ങിയ
സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ഉയരം: പുരുഷൻ: 157.5 cms

സ്ത്രീ: 152 cms: (ST വിഭാഗത്തിന് ഇളവ് ലഭിക്കും)

അപേക്ഷ ഫീസ്
വനിത/ SC/ ST/ PWBD/ ESM: ഇല്ല മറ്റുള്ളവർ: 100 രൂപ

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്👇🏻 https://ssc.nic.in

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്👇🏻 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.