കേരള പി.എസ്.സി വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു – കാറ്റഗറി നമ്പർ 02/2023 മുതൽ 27/2023 വരെ.

0
1155

കേരള PSC പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കാറ്റഗറി നമ്പർ 02/2023 മുതൽ 27/2023 വരെ. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ടീച്ചർ, പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ, മെക്കാനിക്ക്, ഡ്രൈവർ, ടെക്നീഷ്യൻ, അസിസ്റ്റന്റ്, പ്രൊഫസർ, കെയർടെക്കർ, ഫാർമസിസ്റ്റ്, LGS തുടങ്ങിയ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് 2023 ഏപ്രിൽ 19 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

 • Assistant Surgeon/ Casualty Medical Officer – Health Services (Cat.No.02/2023)
 • Non- Vocational Teacher in Chemistry – By Transfer from qualified HST of Grl.Edn. Subordinate service (Cat.No.03/2023)
 • Junior Assay Master – Legal Metrology (Cat.No.04/2023)
 • Pump Operator – Ground Water (Cat.No.05/2023)
 • Mechanic gr-II – State Farming Corporation of Kerala Ltd. (Cat.No.06/2023)
 • L.P School Teacher (Tamil Medium) – Education (Cat.No.07/2023)
 • Driver Cum Mechanic – Technical Education (Cat.No.08/2023)
 • Laboratory technician GR-II ( Pharmacy ) (SR for ST only) – Medical Education (Cat.No.09/2023)
 • Junior Assistant (S for ST only) – Kerala Electrical and Allied Engineering Company Limited (Cat.No.10/2023)
 • Laboratory Assistant (SR for SC/ST) – Higher Secondary Education (Cat.No.11/2023)
 • Assistant Professor in Statistics – Collegiate Education (Cat.No.12/2023)
 • Assistant Professor in Statistics – Collegiate Education (Cat.No.13/2023)
 • Higher Secondary School Teacher (Junior) Arabic – Kerala Higher Secondary Edcation (Cat.No.14&15/2023)
 • Caretaker (Female) – Women and Child Development (Cat.No.16/2023)
 • High School Teacher (Arabic) – Education (Cat.No.17&18/2023)
 • Full Time Junior Language Teacher (Urdu) – Education (Cat.No.19/2023)
 • Laboratory Technician Gr-II – Health Services (Cat.No.20&23/2023)
 • Pharmacist Gr-II (Ayurveda) – Indian Systems of Medicine/Insurance Medical Services/ Ayurveda Colleges. (Cat.No.24&25/2023)
 • Part Time High School Teacher (Urdu) – Education (Cat.No.26/2023)
 • Last Grade Servants (Ex-servicemen only) – NCC/Sainik Welfare (Cat.No.27/2023)

എല്ലാ വിജ്ഞാപനങ്ങളും യോഗ്യതയും ലഭിക്കാൻ താഴെ നൽകിയ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ലഭിക്കാൻ click here അപേക്ഷാ ലിങ്ക് click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.