കേരള പി എസ് സി കേരളത്തിലെ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

യോഗ്യത: ബിരുദം

പ്രായം: 18 – 36 വയസ്സ് ( SC/ ST/ OBC തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

1. Department : Universities in Kerala
2. Name of Post : Assistant
3. Scale of pay : ₹ 39,300-83,000/-
4. Number of vacancy : Anticipated

ശമ്പളം: 39,300 – 83,000 രൂപ

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 486/2022 എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് 2022 ജനുവരി 4ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി പി എസ് സി പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക. വിശദവിവരങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് click here അപേക്ഷാ ലിങ്ക് click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.