നന്തിലത്ത് ജി-മാർട്ടിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ

0
959

നന്തിലത്ത് ജി-മാർട്ടിന്റെ കൊല്ലം, കായംകുളം, കരുനാഗപ്പള്ളി, കൊട്ടാരക്കര, ആറ്റിങ്ങൽ ഷോറൂമുകളി ലേയ്ക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ (M) ക്ഷണിക്കുന്നു.

 1. സെയിൽസ് മാനേജർ, ശമ്പളം : 40,000 രൂപ വരെ
 2. സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ശമ്പളം : 30,000 രൂപ വരെ
 3. സെയിൽസ് ട്രെയിനി, ശമ്പളം : 20,000 രൂപ വരെ
 4. ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടന്റ്, ശമ്പളം : 30,000 രൂപ വരെ
 5. കാഷ്യർ/ബില്ലിംഗ് സ്റ്റാഫ്, ശമ്പളം : 20,000 രൂപ വരെ
 6. കസ്റ്റമർ റിലേഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ശമ്പളം : 20,000 രൂപ വരെ
 7. PRO, ശമ്പളം : 20,000 രൂപ വരെ
 8. വെയർ ഹൗസ് ഇൻചാർജ്, ശമ്പളം 20,000 രൂപ വരെ
 9. വെയർ ഹൗസ് അസിസ്റ്റന്റ്, ശമ്പളം : 15,000 രൂപ വരെ
 10. AC ടെക്നീഷ്വൻ, ശമ്പളം : 15,000 രൂപ വരെ
 11. ഡ്രൈവർ, ശമ്പളം : 15,000 രൂപ വരെ
 12. ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, ശമ്പളം : 15,000 രൂപ വരെ

ഡിജിറ്റൽ ഡിവിഷൻ (മൊബൈൽ & ലാപ്ടോപ്പ് )

• സെയിൽസ് മാനേജർ, ശമ്പളം : 40,000 രൂപ വരെ
• സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ശമ്പളം : 30,000 രൂപ വരെ

WALK IN INTERVIEW

Date : 19-05-2025. Friday
Time : 10:00 am to 3:00 pm
Venue : നന്തിലത്ത് ജി-മാർട്ട് ഷോറൂം, കലൂർവിള കോ-ഓപ്പറ്റിവ് ബാങ്ക് ബിൽഡിംഗ് പള്ളിമുള്ള, കൊല്ലം.

Nandilath G-Mart GOPU NANDILATH GROUP
ALL OVER KERALA
97457 66686 97456 62075 97457 66630
E-mail: hr@nandilathgmart.com www.nandilathgmart.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here