ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ അഗ്നിവീർവായു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 ലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് അവിവാഹിതരായ (ഇന്ത്യൻ/ നേപ്പാളി) പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് അഗ്നിവീർവായു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 ലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു യോഗ്യത A.സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് (പത്താം ക്ലാസ്)/ പ്ലസ്

Read more