ചെന്നൈ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ കസ്റ്റമർ ഏജന്റ് ആകാം

എയർ ഇന്ത്യയ്ക്കു കീഴിലെ എഐ എയർപോർട് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിൽ കസ്റ്റമർ ഏജന്റിന്റെ 332 കരാർ ഒഴിവ്. ചെന്നൈ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലാണ് അവസരം. അപേക്ഷ: 2022 മേയ് 9

Read more