കേരള പോസ്റ്റല്‍ സര്‍ക്കിളില്‍ ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ, ഗ്രാമീൺ ഡാക്ക് സേവക് ആകാൻ അവസരം : 2203 ഒഴിവ്

കേരളത്തിൽ 2203 ഒഴിവ് പ്രായപരിധി 18-40 വയസ്സ് യോഗ്യത : SSLC ദിവസം 4 മണിക്കൂർ ജോലി കേന്ദ്ര തപാൽ വകുപ്പിന്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായുള്ള പോസ്റ്റൽ സർക്കിളിലുകളിലേക്ക്

Read more