ഒമാനിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ സർവീസ് സ്റ്റാഫ് ഒഴിവ് :ഒഡെപെക് വഴി നിയമനം,ODEPC Recruitment

ഒമാനിലേക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ സർവീസ് സ്റ്റാഫ് ഒഴിവ് ഒഡെപെക് വഴി നിയമനം. ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിലെ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഓട്ടോമൊബൈൽ കേന്ദ്രത്തിൽ (പാസഞ്ചർ കാർ) താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകൾ ഓട്ടോ

Read more